Csengelei
Alapfokú
Művészeti
Iskola
2024. április 23. Béla
Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola
GALÉRIÁK
Tavaszköszöntő bál

Tavaszköszöntő bál

Félévi bemutató 2022.02.09.

Félévi bemutató 2022.02.09.

Félévi bemutató 2021.02.26.

Félévi bemutató 2021.02.26.

http://mafusz.hu/Oktatási Hivatalhttp://www.csengeleiinformaciok.hu/https://www.drama.hu/http://tancpedagogusok.hu/http://www.wasbeeasteurope.hu/https://mtasz.hu/
Házirend

 

Főnix 2004 Művészetoktatási Alapítvány

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Csengelei

 

Alapfokú Művészeti Iskola

 

 

 

HÁZIRENDJE

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.

 

 

 

 

 

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola házirendje

 

- 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről

 

- 20/ 2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

 

előírásai alapján az iskola igazgatója készítette el és a nevelőtestület hagyta jóvá.

 

 

 

1.) A házirend célja és feladata

 

a. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

 

b. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését

 

 

2.) A házirend személyi és időbeli hatálya

 

a. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.

 

b. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra is vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez.

 

c. A tanulók minden olyan, az iskolán kívüli rendezvényen is kötelesek betartani a házirend előírásait – szervezőtől függetlenül -, ahol az iskola látja el a tanulók felügyeletét.

 

d. A házirend érvényes mindenkire, aki az iskola területén tartózkodik.

 

e. A házirend az iskola működése során jogszabályként funkcionál, a benne megfogalmazottak megszegése esetén jogorvoslatnak van helye.

 

 

 

3.) A házirend nyilvánossága

 

a. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.

 

b. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden pedagógusnak tájékoztatnia kell:

 

- a tanulókat a főtárgyi órán,

 

- a szülőket szülői értekezleten, fogadó órán

 

c. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint a tanárok fogadóóráján vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban.

 

 

 

 1. I. TANULÓI JOGGYAKORLÁS:

 

Az iskola diákja:

 

- Érdeklődésének megfelelően választhat az iskola tanszakai közül, lehetőleg minden tanév szeptember 20-ig.

 

- Igénybe veheti az iskola rendelkezésére álló eszközeit, létesítményeit

 

- Ingyenesen hazahordhatja az iskola hangszereit gyakorlás céljából

 

- Igénybe veheti az iskola szolgáltatásait az előírt térítési díj fizetési kötelezettség mellett

 

- Fejlettségének, életkori sajátosságainak figyelembevételével alakítsák ki a tanulási rendjét, tanulócsoportját

 

- Nem vethető alá testi fenyítésnek, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.

 

- Kérheti átvételét másik azonos típusú nevelési-oktatási intézménybe

 

A tanulói jogokat a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről részletesen taglalja.

 

 

 

 

 

II. A TANULÓ JOGAI

 

 

 

- A gyermek, tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben;

 

- Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, valamint tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt;

 

- Személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakozásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az iskola tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyezteti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez valójog érvényesítéshez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását;

 

- Válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások között;

 

- Igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit;

 

- Hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról;

 

- Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskolai vezetőihez, pedagógusaihoz és arra legkésőbb a megkereséstől számított 30 napon belül érdemi választ kapjon;

 

- Vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák és azt kifejezésre juttassa , feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát és nem korlátozza társai tanuláshoz valójogának gyakorlását;

 

- Jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint

 

- Eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot;

 

- Személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény irányításában;

 

- Kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról;

 

- Választó és választható legyen a diákképviseletben;

 

- A diákok képviselőjéhez fordulhasson érdekképviseletért, ill. e törvényben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását;

 

- Nagykorú és cselekvőképes tanuló esetén e törvénynek a szülő jogaira és kötelességeire vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

 

 

 

 1. III. TANULÓI KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAI:

 

Az iskola diákja:

 

 1. Kötelezően részt vesz a tanórai foglalkozásokon.
 2. Képességeinek megfelelően eleget tesz tanulmányi feladatainak.
 3. A házirend szabályainak megfelelően viselkedik. Az órára pontosan érkezik. Igazolatlan késés esetén szaktanári figyelmeztetésben részesülhet.
 4. Védi az iskola létesítményeit, berendezéseit, eszközeit és a számára kiadott hangszereit.
 5. Ellenőrző könyvét, tájékoztató füzetét minden órára magával viszi.
 6. Az iskola rendezvényein fegyelmezetten, alkalomhoz illően vesz részt.
 7. Az iskola által szervezett programokba bekapcsolódik, aktívan közreműködik.
 8. A saját és testi épségére ügyel, az esetleges balesetről tájékoztatja tanárát.
 9. A rábízott feladatokat lelkiismeretesen ellátja.
 10. Tiszteletet és megbecsülést tanúsít nevelői és az iskola valamennyi dolgozójával szemben.

 

IV. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI

 

 

 

Nem kötelező intézmény lévén a tanulmányi kötelezettségek teljesítése önkéntes, bármikor abbahagyható.

 

Egyéb kötelezettségei:

 

 

 

 1. Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusoknak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet illetve balesetet észlelt, továbbá - amennyiben állapota lehetővé teszi -, ha megsérült;
 2. Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit;
 3. Az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

 

 1. V. JUTALMAZÁSI ÉS FEGYELMEZŐ ELJÁRÁSOK:

 

A tanuló jutalmazása :

 

 1. Szaktanári dicséret : elismerésre méltó tevékenységért adható.
 2. Igazgatói dicséret : kimagasló teljesítményért részesülhet a tanuló.
 3. Tárgyjutalom, dicsérő oklevél: több tanéven keresztül nyújtott kimagasló teljesítmény jutalma.

 

A tanuló büntetése :

 

 1. Szaktanári figyelmeztetés : a házirend előírásait megszegő tanuló részesül.
 2. Igazgatói figyelmeztetés : a házirend szabályait sorozatosan megszegő tanuló büntetése.
 3. Rendszeres magatartási probléma esetén a tanuló – fegyelmi tárgyalás lefolytatását követően – a tantestületi döntés után , eltanácsolható az iskolából.

 

- A fegyelmi tárgyalások lefolytatása esetén gondoskodni kell a következőkről: a tanulót szülője, törvényes gondviselője vagy megbízottja képviselhesse, a fegyelmi bizottság tagjai közt szerepeljen az általános iskolai osztályfőnök, a művészeti iskolai szaktanár és a diákönkormányzat képviselője. A fegyelmi tárgyalás lefolytatása a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezései alapján történik

 

 

 

 

 

VI. A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI

 

 1. A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről, amennyiben erre az iskola jogosult, az iskola igazgatója dönt.
 2. A szociális támogatások odaítélésénél, amennyiben erre az iskola jogosult, előnyt élvez az a tanuló:

 

- akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli,

 

- akit az egyik szülő egyedül nevel,

 

- akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori

 

legalacsonyabb munkabér 50%-át,

 

ha magatartása és tanulmányi munkája ellen nincs kifogás

 

 

 

VII. A PEDAGÓGUS JOGAI

 

 

 

A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy:

 

 1. személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék;
 2. a nevelési, illetve pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit megválassza;
 3. a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket;
 4. saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő és oktató munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket, tanulót;
 5. irányítsa és értékelje a gyermekek, tanulók munkáját;
 6. minősítse a tanulók teljesítményét;
 7. hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez;
 8. a nevelőtestület tagjaként részt vegyen az intézmény nevelési ill. pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat ;
 9. szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa, részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkákban;
 10. p. szakmai egyesületek, kamarák tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában;

 

 

 

VIII. A PEDAGÓGUS KÖTELESSÉGEI

 

 

 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók tanítása.

 

Ezzel összefüggésben kötelezettsége különösen, hogy:

 

 1. nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, továbbá az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse;
 2. nevelő- és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokultúrális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkóztatását tanulótársaihoz;
 3. a gyermek, tanuló részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye;
 4. a gyermek, tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttassa a közösségi együttműködés magatartási szabályait és törekedjen azok betartására;
 5. a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek;
 6. a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon,
 7. a gyermekek, tanulók és szülök emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa,
 8. a gyermekek, tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja;
 9. a pedagógus 7 évenkénti legalább egy alkalommal - jogszabályban meg-határozottak szerint - továbbképzésben vegyen részt

 

 1. IX. ISKOLAI MUNKAREND:

 

 1. Hétfő : zeneoktatás, szolfézs, színjáték
 2. Kedd : zeneoktatás, társastánc
 3. Szerda : zeneoktatás, szolfézs, színjáték
 4. Csütörtök : zeneoktatás, társastánc
 5. Péntek : zeneoktatás, társastánc
 6. Szombat : zeneoktatás , társastánc,

 

Tanév elején megtörténik az órabeosztás, mely bekerül a tanulók tájékoztató füzetébe. Az ebben megjelölt időpont előtt 10 perccel a tanuló köteles az épületben megjelenni, felkészülni ( átöltözni, hangszert kikészíteni, stb.) az órájára.

 

X. VAGYONVÉDELEM, KÁRTÉRÍTÉS

 

A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak, az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni. Szándékos gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezett.

 

XI. EGYÉB ELŐÍRÁSOK

 

- Az iskola területére csak az oktatást szolgáló eszközöket lehet behozni.

 

- Indokolatlanul sok pénzt, értéktárgyakat a tanuló csak saját felelősségére hozhat magával.

 

- Az iskolába hozott értéktárgyakért, ékszerekért felelősséget nem vállalunk

 

- A tanuló kizárólag csak az oktatáshoz kapcsolódó felszerelési tárgyakat hozhat az iskolába

 

- Tanítási órára mobiltelefont a tanóra védelme érdekében csak kikapcsolt állapotban szabad bevinni, s azt az óra alatt bekapcsolni tilos.

 

- A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása minden tanulóra nézve kötelező. A társadalmi vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból okozott károkért a tanuló anyagilag, a szándékos károkozás esetén pedig anyagilag (a teljes kár megtérítése mellett) és fegyelmileg felelős.

 

- A tantermekben elhelyezett készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem működtethetik.

 

- Az iskola társas összejövetelein idegenek csak igazgatói engedéllyel vehetnek részt

 

- Az iskolában, a tanirodában, továbbá az iskola által az iskolában és az iskolán kívül szervezett rendezvényeken szeszesitalt fogyasztani tilos!

 

- A nevelési-oktatási intézményben, továbbá a nevelési-oktatási intézményen kívül a tanulók részére szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása.

 

 

 

XII. A TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ FIZETÉSE, VISSZAFIZETÉSE

 

 

 

Térítési díjat fizet az a tanuló, aki:

 

 • más művészetoktatási intézménynek nem tagja
 • a szülői nyilatkozat alapján, az általunk fenntartott intézményben kívánja igénybe venni a térítési díjfizetési lehetőséget

 

Tandíjat fizet az a tanuló, aki:

 

 • a szülői nyilatkozat alapján más művészetoktatási intézményben kívánja igénybe venni a térítési díjfizetési lehetőséget
 • a főtárgyán kívül további tanszak(ok) oktatásában is részt vesz

 

 

 

Térítési díj, tandíj befizetése, visszafizetése:

 

 • a művészeti iskolában a tanulók térítési díjat a törvényben meghatározott mértékben, a fenntartó jóváhagyásával fizetnek
 • A térítési díj mértéke iskolánkban a következő:

 

 

 

Térítési díj a 6 – 18 éves korig

 

- 8 000 Ft / félév 16 000 Ft / év

 

 

 

Tandíj ( 6 éves kor alatt, hallgató jogviszonyban – főiskola, egyetem

 

– és 22 év felett):

 

- 25 000 Ft / félév 50 000 Ft / év

 

 • Az önkormányzattól kapott anyagi támogatás egy része – a fenntartó hozzájárulásával – átcsoportosítható a térítési díj kiegészítésére

 

 • A térítési díjat, tandíjat a tanuló az előre megadott időpontban – tanév elején szeptember 15-ig, félévkor február 15-ig – köteles befizetni
 • A befizetés elmaradása esetén az intézmény igazgatója írásban – a következményekre történő figyelmeztetéssel – felhívja a szülő figyelmét
 • Ha a kitűzött határidőn belül sem történik meg a befizetés, akkor a tanuló törölhető az alapfokú művészetoktatási intézmény névjegyzékéből
 • Hátrányos helyzetű, jegyzői határozattal rendelkező tanuló térítési díjat nem fizet
 • A tanulói jogviszony megszűnése, vagy bármely okból történő szüneteltetése esetén a többletfizetés visszafizetéséről – a megszűnés, illetőleg szüneteltetés kezdetét követő hat héten belül – az intézményvezető intézkedik

 

 1. XIII. ISKOLAI MULASZTÁS:

 

- A gyermek távolmaradását a szülő bejelenti a szaktanárnak.

 

- A tanév során a szülő 3 tanítási napot igazolhat

 

- A három egybefüggő napot meghaladó hiányzást – üdülés, utazás – az igazgató engedélyezheti.

 

- Igazolatlan mulasztás esetén a szülő figyelmét fel kell hívni kötelességére.

 

 

 

 

 

 1. HELYISÉG- ÉS ESZKÖZHASZNÁLAT SZABÁLYAI, VÉDŐ,ÓVÓ ELŐÍRÁSOK:

 

Az iskola által használt létesítményekben a tanulók csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak.

 

A tanulókkal év elején ismertetik tanáraik a házirend szabályait, óvó, védő előírásait, veszélyforrásokat.

 

 

 

A tanulók testi épségének védelmére vonatkozó előírások, veszélyforrások:

 

 

 

Tantermek, folyosók veszélyforrásai:

 

- A folyosókon rohangálni, csúszkálni balesetveszélyes!

 

- Ablakokba felülni tilos!

 

- Meghibásodott elektromos készüléket a tanárnak jelezni kell, hozzányúlni tilos.

 

- Ablaktörést a szaktanárnak azonnal jelenteni kell.

 

- A földre kifolyt folyadékot haladéktalanul fel kell törölni.

 

 

 

A balesetek megelőzése érdekében elvárható magatartásformák :

 

 

 

- Saját és tanulótársai testi épségére mindenki köteles ügyelni.

 

- A durvaság , verekedés